Home » Vlada KS radi na smanjenju zagađenosti zraka
Ekonomija

Vlada KS radi na smanjenju zagađenosti zraka

Ministar Hadžiahmetović poručio da Vlada KS kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života građana koji podrazumijeva smanjenje zagađenosti zraka.

Kada je u pitanju smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, Vlada KS radi prema usvojenom Kantonalnom ekološkom akcionom planu (KEAP 2021-2026), kao i ažuriranom Zelenom ekološkom akcionom planu (GEAP). 

 Prvi put u poslijeratnom periodu Vlada KS: 

– Organizirano subvencionira zamjenu peći na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima – do sada je za ovaj projekt utrošeno 1,5 miliona KM, a u narednom periodu također je planiran utrošak sredstava u ove namjene u iznosu od 1,5 miliona KM. 

– Organizirano radi na utopljavanju javnih objekata radi povećanja energijske efikasnosti čime se smanjuje koncentracija zagađujućih čestica u zraku i samim tim poboljšava kvalitet zraka. Na ovaj projekt je do sada utrošeno 8,5 miliona KM, a ukupna vrijednost 20  miliona KM. 

– Organizirano daje poticaj za povećanje energijske efikasnosti objekata po principu 50% građani – 50% Ministarstvo (preko SERDE). 

– Vrši rekonstrukciju sistema grijanja u općini Vogošća gdje se kao izvor toplotne energije koriste obnovljivi izvori energije (voda). Vrijednost projekta je 3,5 miliona KM. 

– Putem KJKP „Sarajevogas“ kontinuirano subvencionira priključke građana na plin za 1 KM. 

– U protekle dvije sezone subvencionira cijenu plina za građane u ukupnom dosadašnjem iznosu od 17 miliona KM. 

Imajući u vidu smanjenje budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godine zbog smanjenja pondera, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS uspjelo je da aplicira kod evropskih fondova za zaštitu okoliša i vrlo je izvjesno da će ove godine imati na raspolaganju 60 miliona KM nepovratnih sredstava za realizaciju projekata daljinskog grijanja na obnovljive izvore energije (toplotne pumpe voda-voda na lokalitetima Butile i Mojmilo).  

Shodno studiji koju su izradili stručnjaci EBRD-a (kompanija NIRAS – Danska) za potrebe ovog ministarstva, uočena je velika prilika za ulaganje u zelenu energiju u oblasti korištenja vode kao izvora toplotne energije. 

Stoga, postavlja se pitanje opravdanosti pozivanja na odgovornost ove Vlade kada je u pitanju zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo ako imamo u vidu da je nakon rata vlast u Sarajevu dozvolila izgradnju velikog broja objekata, njih oko 40.000 bez odgovarajuće zakonske dokumentacije, i na taj način direktno ugrozila kvalitet zraka u Kantonu. Činjenica jeste da necertificirana i neadekvatna ložišta iznose 60% od ukupnog broja faktora koji utječu na kvalitet zraka. 

U prošloj godini, koja je bila godina najveće poslijeratne energetske krize, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je povećala cijenu plina za građane Kantona Sarajevo i na taj način utjecala na povećanje korištenja fosilnih goriva, što je direktno utjecalo na pogoršanje kvaliteta zraka.  

Na kraju, resor energetike je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i sve projekte iz ove oblasti unutar Federacije trebala je voditi Vlada FBiH, a ne vlade kantona. 

Iz resornog ministarstva se nadaju da će u ovoj godini Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imati mnogo više sluha  za ulaganja u oblasti energetike, prije svega za uspostavu sistema grijanja na obnovljive izvore energije i dati odgovarajuće poticaje i projekte.  

“Ovo jeste Vlada koja kontinuirano radi na promijeni života građana nabolje, kako bi Kanton Sarajevo učinila boljim mjestom za život, u kojem će naša djeca i djeca naše djece željeti da u njemu odrastaju, rade i ostaju i da, svakako, poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života podrazumijeva smanjenje zagađenosti zraka”, poručio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović.  

Izvor: www.akta.ba