Home » Quality Management System – ISO 9001:2015 u martu
Ekonomija

Quality Management System – ISO 9001:2015 u martu

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji.

Interaktivni seminar

Quality Management System – ISO 9001:2015

Datum održavanja: 30. mart, Sarajevo i Online uživo

Predavač: Anel Hurem, dugogodišnji Lead Auditor, Lead Tutor i konsultant za međunarodne standarde.

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, a koje organizacija mora ispuniti kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Može se primijeniti na sve organizacije, bez obzira na tip i veličinu ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Sistem kvalitete je menadžerski „alat“ kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost i ovlaštenja subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Svrha ovog međunarodnog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa i procjene rizika. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora, njihove interakcije i rizika sa kojima se mogu susresti. Također, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa, stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Da bi se provjerila usaglašenost organizacije sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, potrebno je redovno vršiti provjeru sistema upravljanja kvalitetom provođenjem internih audita. Interne audite sprovode stručne i za to educirane osobe koje su neovisne od područja koje auditiraju, a glavni cilj je utvrđivanje stepena do kojeg uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom ispunjava zahtjeve norme i interne dokumentacije sistema, kako bi se osiguralo njegovo postojano funkcionisanje i neprekidno poboljšavanje.

Cilj seminara:

Polaznici seminara će steći cjelovita teorijska i praktična znanja o Sistemu upravljanja kvalitetom i obučiti se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju internih audita po smjernicama za auditiranje sistema upravljanja – ISO 19011:2018, te kako uraditi procjenu rizika i prilika prema smjernicama Upravljanje rizikom – ISO 31000:2018. Cilj je osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unaprjeđivati Sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 ili kontrolisati sistem u drugim organizacijama (dobavljače, kooperante i sl.), bez obzira na vrstu i veličinu organizacije. Obuka se sprovodi kombinacijom interaktivnog, nastavnog i grupnog rada, uz aktivno vježbanje na konkretnim primjerima iz prakse.

Cijena:

Kotizacija za učešće na edukaciji iznosi 355,00 KM (+17% PDV).
Kotizacija za 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).
Kotizacija za 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Detaljan sadržaj i prijava

Izvor: www.akta.ba