Home » Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika službe i specijaliste ginekologa KBZ Jamala Badera, zvanog “Đemo”
Crna hronika

Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika službe i specijaliste ginekologa KBZ Jamala Badera, zvanog “Đemo”

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 16.01.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Jamal Badera zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 1. KZ F BiH I produženog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Stav 1. KZ F BiH. Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 17.01.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

*Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja. Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Z E N I C A
Broj: T04 0 KTK 0044421 21 ; Zenica, 16.01.2023. godine
Opštinskom sudu u Zenici – sudiji za prethodno saslušanje –

Nakon provedene istrage, a na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13, 59/14)
p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U
Protiv,
Jamal Bader, zvani „Đemo“, 1963. godište, sa prebivalištem u Zenici, neosuđivan,
Što je:

1. Tačno neutvrđenog dana u period od 01.01.2016 do 31.12.2017. godine godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i
neonatalogiju, Šef odsjeka za hitne ginekološke intervencije i prijem u službi za ženske bolesti perinatologiju i neonatalogiju i kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koja radna mjesta su propisana u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i u Pravilniku o radu broj … od 30.05.2017. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija) i kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se u daljem tekstu ZKP FBiH. odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015. godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i druge opreme kojima je služba zadužena, u članu 2. Ugovora o radu broj … od 28.03.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da, organizuje i objedinjava rad u odsjeku, rukovodi radom odsjeka i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršenje poslova odsjeka, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava kojima je odsjek zadužen, vrši obradu bolesnika, poslove oko pregleda laboratorijsko – dijagnostičkih i specifičnih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja dijagnoze, te liječenja bolesnika o čemu vodi urednu medicinsku dokumentaciju, u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 30.05.2017. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. A. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus, odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P. A. koji nije evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je P. A. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus naplatio u iznosu od 200,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 200,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 204,80 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica.

OSTATAK OPTUŽNICE pročitajte NA OVOM LINKU

Izvor: Zenicablog