Home » Imovina KJKP Park u Dubrovniku vrijedna skoro 100 hiljada KM, ide na prodaju
Ekonomija

Imovina KJKP Park u Dubrovniku vrijedna skoro 100 hiljada KM, ide na prodaju

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju objavila je oglas za učešće na aukcijskoj prodaji nekretnina u naselju Rožat Dubrovnik, Republika Hrvatska.

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju objavila je oglas za učešće na aukcijskoj prodaji nekretnina u naselju Rožat Dubrovnik, Republika Hrvatska.

Riječ je o prodaji imovine Kantonalnog javno komunalno preduzeće “PARK” d.o.o. Sarajevo.

Početna cijena je 48.528,45 eura ili 94.913,39 KM.

Početna cijena predmeta prodaje utvrđena je po nalazu sudskog vještaka i procjenitelja od 14.03.2022. godine i potvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 22.12.2022. godine.

Nekretnine koje su predmet prodaje nalaze se u naselju unutar Z zone – Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska. Zemljište koje se prodaje označeno je kao neplodno – oranica, površine je 999 m2 i močvara, površine 141 m2, ukupno 1140 m2,

Na ponudi je još i zemljište označeno kao vrt površine 1856 m2 i vrt, površine 392 m2, ukupno 2248 m2, upisane u z.k. uložak 115 KO Rožat, s upisanim vlasničkim dijelom 1/1 Društveno vlasništvo, organ upravljanja Komunalno poduzeće za održavanje i izgradnju zelenih površina „Park” u Sarajevu, sa zabilježbom zabrane raspolaganja i opterećenja nekretnina u ovom ZK ulošku po osnovu Uredbe RH kl. 940- 01/91-01/05 od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta, a što u katastru odgovara sa udjelom 1/1 Kantonalno javno komunalno preduzeće „PARK” d.o.o Patriotske lige 58, 71.000 Sarajevo (vlasnik).

Nekretnine se prodaju u pravno i fizički zatečenom stanju „viđeno – kupljeno”. Prodavač KJKP „Park” do.o. Sarajevo i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju koja provodi postupak prodaje nekretnina ne odgovaraju za bilo kakve pravne nedostatke, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.

Kupac je dužan uplatiti depozit 4.852,84 eura ili 9.491,33 KM i naknadu za učešće 51,13 eura ili 100,00 KM.

Budući Kupac preuzima sve obaveze i odgovornosti uknjižbe prava vlasništva na nekretninama koje su predmet ovog Javnog poziva, troškove javnobilježničke obrade kupoprodajnog ugovora, plaćanje poreza na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, kao i naknade i troškove koji se odnose na ove nekretnine. Prodavač i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne probleme koji se mogu pojaviti prilikom uknjižbe.

Aukcija će se održati 09.02.2023. godine u aukcionarskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Izvor: www.akta.ba