Home » Grad više ne može čekati: Tko ne obnovi uknjižit ćemo se na nekretninu
Ekonomija

Grad više ne može čekati: Tko ne obnovi uknjižit ćemo se na nekretninu

Odluku o uklanjanja ruševnih i/ili devastiranih građevina na području Grada Mostara usvojena je s 22 glasa za na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.

Odluku o uklanjanja ruševnih i/ili devastiranih građevina na području Grada Mostara usvojena je s 22 glasa za na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. Ruševine u Mostaru Ovom Odlukom se regulira način i rok za uklanjanje građevina koje se nalaze u ruševnom i/ili devastiranom stanju na području Grada Mostara (k.o. Mostar I i k.o. Mostar II) u vlasništvu /suvlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, i to: a) građevine čije stanje uslijed većih oštećenja i dotrajalosti narušava izgled i estetiku grada, b) građevine čije stanje predstavlja neposrednu opasnost za stabilnost samog objekta, stabilnost okolnih građevina, te opasnost za život i zdravlje ljudi i materijalna dobra.

Prilikom izlaganja gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako će ova Odluka polučiti dobar rezultat.

”Odlučili smo biti proaktivni poći prema tome, naravno poštujući sve zakone i procedure. Prilično sam siguran da ćemo velik broj ruševina ove godine riješiti na ovaj način, onaj koji ima uvijete za obnoviti a to ne želi iz bilo kojeg razloga grad Mostar će ovdje odlučan biti i uknjižiti mu se na tu imovinu. Teret će biti upisan, vlasnik i dalje ostaje vlasnik koji kad riješi taj lokalitet.

Kordić je kazao kako jedan dio ljudi koji ima mogućnost da to popravi iz nekih razloga čudnih to ne želi. Istaknuo je kako je nedopustivo ”da 30 godina nakon rata su ljudi nekako indolentni prema tim ruševinama”. Mogu, a ne žele ”Osobno sam se uvjerio, zivkajući te vlasnike, da mnogi od njih koji bi to mogli riješiti, ne žele. Grad više ne može čekati”, kazao je.

Istaknuo je kako Grad ide aktivno u to i ”već ove godine sigurno ćemo imati dobar rezultat da očistimo dobar dio grada, a u nekom daljnjem postupku ćemo s vlasnicima naći zajednički jezik”, kazao je Kordić.

”Dvije godine pričamo o ruševinama u Gradu i imali smo jednu akciju u kojoj smo bukvalno, jedan na jedan išli i zvali vlasnike da vidimo u čemu je problem, i možemo li pomoći, mi kao Gradska uprava, da se ti objekti sruše. Imali smo izvjestan rezultat, tri objekta u blizini naše Uprave su srušena i evo sada se rade. To je bilo super”.

Naime, Grad je zadužio Odjel za urbanizam i građenje-Služba za građenje i obnovu, da u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke izradi popis svih građevina iz članka 1. točka a) koji se nalaze na području Grada Mostara (k.o. Mostar I  i k.o. Mostar II).     

Također zadužuje se Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke izradi popis svih građevina iz članka 1. točka b) koji se nalaze na području Grada Mostara (k.o. Mostar I i k.o. Mostar II), te poduzme mjere u skladu sa člankom 75. Zakona o građenju HNŽ/K.

Vlasnici/suvlasnici nekretnina iz članka 1. ove Odluke dužni su poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti koju predstavljaju ruševne građevine, te uraditi projekt uklanjanja građevine, kako bi kod nadležnog Odjela za urbanizam i građenje pokrenuli postupak za dobivanje odobrenja za uklanjanje građevine, sukladno odredbama članaka 65, 66. i 67. Zakona o građenju HNŽ/K.

Rok u kome vlasnici/suvlasnici mogu podnijeti zahtjev za uklanjanje građevina iz članka 1. točka a) ove Odluke je 30 dana od dana objave Javnog poziva za uklanjanje građevina, koji će raspisati gradonačelnik Grada Mostara. Rok u kome su vlasnici/suvlasnici dužni izvršiti uklanjanje građevina je 60 dana od dana dobivanja odobrenja za uklanjanje građevine. U slučaju da vlasnik/suvlasnik građevine u roku navedenom u članku 5. ove Odluke ne  postupi po uputama iz Javnog poziva, Grad Mostar će o svom trošku ishoditi odobrenje za uklanjanje građevine na ime Grad Mostar, te izvršiti uklanjanje građevine uz zabilježbu tereta na nekretnini, koji će se morati izmiriti u trenutku prometovanja predmetne nekretnine. 

Izvor: www.akta.ba