Home » Centralna banka BiH: Objavljen način računanja referentne kamatne stope u BiH
Ekonomija

Centralna banka BiH: Objavljen način računanja referentne kamatne stope u BiH

Metodologija za izračun referentnih kamatnih stopa podržana je na drugom sastanku Koordinacije bankarske supervizije održanom 29.juna 2023. i stupila je na snagu s danom njenog usvajanja.

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je metodologiju za izračun referentne stope prosječnog ponderiranog troška finansiranja banaka koje posluju u Bosni i Hercegovini. Metodologija je prilagođena raspoloživosti statističkih i regulatornih podataka koje banke dostavljaju nadležnim agencijama za bankarstvo, i specifičnostima poslovanja banaka u BiH.

Referentna stopa prosječnog ponderiranog troška finansiranja banaka (RSTF) je stopa prosječnih ponderiranih troškova izvora sredstava banaka u Bosni i Hercegovini, s obzirom na period (3, 6 ili 12 mjeseci), vrstu izvora i relevantnu valutu (konvertibilnu marku i euro). RSTF se izračunava u svrhu podrške bankama prilikom prilagođavanja varijabilnih komponenti cijena izvora finansiranja u finansijskim ugovorima. Cilj je bankama staviti na raspolaganje nekoliko referentnih stopa, među kojima će moći izabrati relevantnu za odabrani poslovni model, a istovremeno, osigurati viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i investitora od arbitrarnih promjena u visini kamatnih stopa u postojećim ugovorima s bankama, obrazlažu metodologiju iz središnje monetarne institucije.. 

Prema obuhvatu izvora sredstava razlikuju se sljedeće tri vrste  referentnih stopa; RSTF1 ‒ za izvore sredstava primljene od stanovništva (izračunava se za valute konvertibilna marka i euro), RSTF2 ‒ za izvore sredstava primljene od stanovništva i nefinansijskih društava (izračunava se za valute konvertibilna marka i euro)  i RSTF3 ‒ za sve izvore sredstava primljene od stanovništva, nefinansijskih društava i finansijskih institucija (izračunava se za valute konvertibilna marka i euro).

Sve banke koje posluju u Bosni i Hercegovini su obuhvaćene u izračunu RSTF-a. Zbog smanjenja rizika od asimetričnih rješenja primjenjivih za banke iz jurisdikcije entitetskih agencija za bankarstvo, posebno imajući u vidu slučajeve registriranja sjedišta banaka iz iste grupacije u oba entiteta, računa se jedinstveni RSTF za sve banke, na sličan način kao i praksa objave prosječne ponderirane kamatne stope na novoodobrene kredite, ili nove depozite, od strane CBBiH.  Svaki od ova tri RSTF-a izračunava se za referentni period od 3, 6 i 12 mjeseci. 

Za potrebe izračuna RSTF-a, za svaki kvartal prikupljaju se podaci o kamatnim troškovima banaka koje posluju u BiH, za glavne izvore sredstava u toku prethodnog kvartala, kao i podaci o stanjima tih izvora sredstava na kraju svakog mjeseca unutar referentnog kvartala na koje se navedeni kamatni troškovi odnose, koje FBA i ABRS-a dostavljaju CBBiH. 

Glavni izvori sredstava obuhvataju finansijske obaveze raspoređene u portfolio koji se vrednuje po amortiziranom trošku (bruto glavnica nepodređenih depozita i obaveze po uzetim kreditima). Izvori sredstava obuhvataju rezidentne i nerezidentne sektore. Subordinirani dug, maržni, hibridni i podređeni instrumenti, te bilo koji drugi instrumenti kapitala ne ulaze u obuhvat instrumenata za izračun RSTF-a.

RSTF-ovi se izračunavaju za tri obuhvata (Stanovništvo, Stanovništvo i nefinansijska društva i Stanovništvo, nefinansijska društava i finansijske institucije) i dvije valute (konvertibilna marka i euro). Pritom se pokazatelji za KM valutu odnose i na KM-ovske izvore sredstava banaka ugovorene s valutnom klauzulom u EUR valuti.

RSTF, za pojedinu valutu, određeni obuhvat izvora sredstava i referentni period na koje se podaci odnose, računa se tako da se a) izračuna ukupni kamatni trošak svih banaka u cijelom periodu s obzirom na tu valutu i obuhvat izvora sredstava;  b) izračuna prosječno stanje glavnih izvora finansiranja u cijelom periodu s obzirom na tu valutu i obuhvat izvora finansiranja; c) izračuna omjer prethodno izračunatoga ukupnog kamatnog troška i prosječnog stanja izvora sredstava, pa se potom taj omjer podijeli s ukupnim brojem dana u cijelom periodu i pomnoži s 365 (ili 366 ako referentni period obuhvata februar prijestupne godine), kako bi se dobio RSTF izražen na godišnjem nivou. Stopa izražena u postotku dobije se kada se izračunati RSTF pomnoži sa 100.

CBBiH će na svojoj internetskoj stranici objaviti ovu metodologiju i sve naknadne, eventualne izmjene i dopune metodologije. Podaci i referentne stope objavljivat će se kvartalno, najkasnije 45 dana po isteku kvartala.  Metodologija je prikladna za primjenu na entitetskom nivou i FBA i ABRS imaju mogućnost da izračunaju RSTF na entitetskom nivou, na osnovu podataka za banke iz pripadajućeg entiteta.  

Metodologija za izračun referentnih kamatnih stopa podržana je na drugom sastanku Koordinacije bankarske supervizije održanom 29.juna 2023. i stupila je na snagu s danom njenog usvajanja.

Izvor: www.akta.ba